Проект: Зајакнување на административните капацитети за имплементација на законската рамка за стечај и доброволна ликвидација на трговските друштва

 

За Проектот „Зајакнување на административните капацитети за имплементација на законската рамка за стечај и доброволна ликвидација на трговските друштва„

Реализирани четири советувања за законските решенија на ликвидацијата 

Советување на тема  „Услови за отворање на стечајната постапка - нормативни аспекти и судска пракса“

Советување на тема „Правни последици од отворање на стечајна постапка – стечајна администрација - нормативни аспекти и судска пракса“  

Советување на тема „Управување со стечајната постапка - нормативни аспекти и судска практика“

Советување на тема „Видови доверители и нивните права  во стечајната постапка - нормативни аспекти и судска практика” 

„Бришење на неактивните субјекти по службена должност – проблеми во практика“ 

Советување на тема „ Професија стечаен управник  - нормативни аспекти и судска пракса“ 

„Пренос на имотот кој е во сопственост на правните субјекти во услови на ликвидација и бришење по службена должност – проблеми во практика “ 

Советување на тема „Побивање на должниковите правни дејства – нормативни аспекти и судска пракса„ 

„Влијание на ликвидацијата и бришењето по службена должност на договорите за работа – проблеми во практика„ 

„Сметководствени аспекти на ликвидација и бришење по службена должност – проблеми во практика„ 

Советување на тема „Реорганизација на должникот во услови  на претходна постапка – нормативни аспекти и судска пракса“ 

Советување на тема „Реорганизација на должникот во стечајна постапка – нормативни аспекти и судска пракса“ 

Даночни аспекти на ликвидација и бришење на трговски субјекти по службена должност – проблеми во практика

Тема: „Однос помеѓу постапката за извршување и стечајната постапка’’ 

„Сметководствени и даночни аспекти  на стечајната постапка - проблеми во практика’’ 

Третата тркалезна маса на тема:  „Процнка на имотот во стечајната постапка’’ 

Со поддршка на Проектот Комората на стечајни управници го одбележа 10-годишниот јубилеј 

Во рамките на Проектот одржана и Меѓународна конференција за стечај и ликвидација 

Интервју со Хелена Контканен, омбудсман за стечај (стечаен правобранител) на Финска 

СЦБЛ Проект: Објавени три книги на тема стечај и ликвидација 

ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА

Прирачник за стечајна постапка 

Примери на одлуки што се носат во стечајна постапка