ПОСТАПКИ ВО СЛУЧАЈ НА СОМНЕВАЊЕ НА ЗАРАЗА ОД КОРОНАВИРУС КАЈ ГОСТИ ВО УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ :

13.03.2020 11:55:54

 Во сите објекти во хотелскиот и туристичкиот сектор, важно е да се спроведе и почитува генералните мерки за спречување на пренесување на инфекции.

• Менаџерот во хотелот или друг вработен треба веднаш да контактира со одговорното лице епидемиолог и да пријави осомничен случај, како и да прими упатства за потребните процедури.

• Ако постои сомневање, на лицето кое има симптоми  треба да му се понуди хируршка маска и марамчиња.

• Советувајте го персоналот на хотелот да не влегува во просторијата во која има осомничено лице со инфекција.

• Доколку има потреба да се контактира гостинот, треба да се назначи само едно лице кое ќе комуницира со тој гостин.

• Отстранете ги маските, ракавиците и сличната заштитна опрема веднаш по употребата и истата не треба повторно да се користи..

Работниците во угостителските објекти ТРЕБА да носат маски само ако имаат симптоми на инфекција на респираторините органи